BODROGKÖZ TÁNCHAGYOMÁNYA

Bemutató és oktatói segédanyag, zene- és viselethasználati útmutató

A 2023-as évben a Bodrogköz magyar tánchagyományát dolgoztuk fel.

Dr. Agócs Gergely: BODROGKÖZ

Bodrogköz térképe

Az Alföld északkeleti szélén elhelyezkedő, a Tisza, a Bodrog és a Latorca folyók által közrezárt Bodrogköz különleges helyet foglal el a magyar népterület északi sávjának tájegységei között. Ez a vízjárta régió csak a lápok és mocsarak között kiemelkedő szárazulatain kínált az ember megtelepedésére alkalmas területeket, s ezek helyét is folyamatosan változtatták a laza, homokos hordaléktalajban folyó vizek medermozgásai. A múltban, a vízszabályozás előtt további két, korábban bővizű folyó, a Tice és a Karcsa is tagolták a Bodrogköz területét. A mára patak méretűre sorvadt Karcsa olyan jelentős vízi útvonalnak számított, hogy a XVIII. században a terület földesurai vámot vetettek ki az azon szállított árura. A talaj és a víz viszonyai nagyban kihatottak a tájegység településszerkezetének kialakulására is. A Bodrog keményebb partja, és emiatt állandóbb mederalakja, valamint a Ticének a fokozatos „elhalása” miatt (mára már leginkább csak holtágak emlékeztetnek a néhai élővíz medrére) e két folyó partján sokkal több település alakult ki, mint a szeszélyesebb, medrét gyakrabban változtató, laza partú Tisza mentén. A Latorca ártere emellett egy több kilométer széles, máig lakatlan, a természetvédelem oltalmát élvező erdőövet alkot.

Halászat kaparóhálóval, 1925, Sárospatak (fotó: Gönyey Sándor)

A régészeti bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy az ember tartós megtelepedése a Bodrogköz területén már a bronzkorban elkezdődött, a honfoglalás eseményeit tárgyaló krónikáink pedig arról is tudósítanak, hogy e táj a magyar törzsszövetség első állandó szállásterületeihez tartozott. Ezt alátámasztja a Karcsa, Karos, Bodrogvécs, vagy Kenézlő határában előkerült, a kor tárgyi hagyatékát talán a legnagyobb gazdagságban reprezentáló sírok felszerelése is, melyek feltárása során több, a magyar régészet emblematikussá vált lelete is előkerült (tarsolylemezek, fegyverek, ruhadíszek, lószerszámok, stb.)

Zsúpos házak, 1939-1944, Borsi (fotó: Szőllősy Kálmán)

A Bodrogköz társadalmának fejlődését a középkor óta folytonosnak tekinthetjük, hiszen itt nem járt a török, és bár a térséget a belháborúk és szabadságharcok sem kerülték el, a vízjárta, mocsaras terep mégis viszonylagos védelmet nyújtott a hadi események viharai elől. A tájegység etnikai szempontból homogén magyar tömbként jellemezhető, az idők során ide betelepülő más nyelvű, illetve kultúrájú kisszámú népesség (a források elsősorban ruszin, illetve szlovák közösségekről tesznek említést) nagyrészt a természetes demográfiai folyamatok mentén asszimilálódott. A Bodrogköz egyházi központjává az 1180-ban alapított leleszi premontrei apátság vált, s ezt a státuszát megtartotta egészen a reformáció térhódításáig. A kálvini eszmék terjesztésében a hegyaljai központok (köztük elsősorban Sárospatak) játszottak kiemelkedő szerepet. Ma a bodrogközi lakosság közel fele tartozik a református felekezethez, a katolikusok mellett egyes falvakban a keleti (görögkatolikus) rítust követő gyülekezetek őrzik a néhai ruszin szórványok emlékét.

Trágyahordás, 1938, Karcsa (fotó: Palotay Gertrúd)

A bodrogköziek a hosszú évszázadok alatt megtanultak alkalmazkodni a tájegység jellegzetes természetföldrajzi viszonyaihoz. Az ártéri gazdálkodás rendszerében a gyümölcstermesztés és a legeltetés mellett a halászat különféle módozataival, illetve a természet egyéb ajándékainak gyűjtögetésével (madártojás, sulyom, gyékény, nád, stb.) is rendre learatták a vízi világ „termését”. A XIX. század végén lezajlott nagy vízszabályozás után a térség ármentesített övezeteinek változó minőségű talaját csak részben lehetett eredményes szántóföldi művelés alá vonni; a természettől elhódított terület jelentős részén a legelőgazdálkodás bizonyult jövedelmezőbbnek. Ez nagyban kihatott a bodrogközi állattartás fejlődésére, amely a közelmúltig kimagasló arányokat mutatott. A lápok, folyómedrek, illetve a mezőgazdasági területek mellett a bodrogközi táj jellegzetes képéhez hozzátartoznak a Helmeci dombság, illetve a Bodrogszerdahely, valamint Kiskövesd és Nagykövesd térségében található Tarbucka vulkanikus eredetű alakzatai, illetve az Eperjes-Tokaji hegyláncnak a régiót nyugatról határoló magaslatai. A domboldalakon a Tokaj-hegyaljai borvidék nyúlványaként is jellemezhető szőlőművelés alakult ki (bár az itt termelt bor minősége némileg elmarad a hegyaljai borokétól), a felszíni kőzet rétegesen hasítható andezitje pedig kiváló minőségű építőanyaggal is szolgált.

Juhász, 1950, Györgytarló (fotó: Fél Edit)

A XIX-XX. század iparosodási folyamatai elkerülték a térséget, s a legnagyobb jelentőségű, ilyen irányú fejlesztés a második világháború után létrehozott, az Ukrajna felől széles nyomtávú síneken érkező áru átrakodására szolgáló, máig működő ágcsernyői vasúti üzem kiépítése volt. A társadalmi életre, annak legújabb kori alakulására a két világháborút követő határmódosítások is a modernizációs folyamatok fékezésének, és ezzel párhuzamosan a népélet számos jelensége fennmaradásának irányában hatottak. A Csehszlovák állam kialakulásával, amikor a kelet-nyugati irányban futó, új államhatárral kettészelték a Bodrogközt, először Sárospatak és Sátoraljaújhely felé zárultak le a sorompók. Ezt követően, Kárpátalja 1945-ben bekövetkezett, Szovjetunió általi bekebelezésével Ungvár, azaz a magyar művelődés utolsó közeli, természetes központja irányában is el lettek vágva a kapcsolattartás csatornái. A Felső-Bodrogköz hagyományos kultúrájában talán ezért is találkozhatunk számos olyan régies jelenséggel, amelyekhez más, akár közeli magyar tájegységek népéletében nem találunk párhuzamot. A Bodrogköz hagyományos kultúrájának feltárásával és ismertetésével, talán éppen a megannyi archaizmusnak köszönhetően a kutatók a magyar néprajztudomány kibontakozásának korai szakaszai óta folyamatosan foglalkoznak. A Bodrogköz hagyományos gazdálkodását, illetve tárgyi hagyományának bemutatását immár több monográfia és számos kiváló tanulmány szolgálja. Emellett a folklór területén feltárt és közreadott örökség is jelentősnek mondható.

Pincebelső, 1930-as évek, Tokaj (fotó: Szőllősy Kálmán)

A Bodrogköztől északra elterülő régiót a régi bodrogköziek Vízentúlnak nevezték, s mivel az itt található magyarlakta települések szűk sávja részben a történelmi Ung vármegyéhez tartozott, ezért a néprajzi szakirodalom egy részében ezt a területet Ungvidéknek, Ungi Tiszahátnak is nevezik. A tájegység hagyományos kultúrája szervesen kapcsolódik a Bodrogközi magyarság népéletéhez, de néhány elem jelzi a szlovák nyelvterület közelségét. Ilyen például az Ondava menti településcsoport (Imreg, Szürnyeg, Garany, Hardicsa) magyar közösségeinek énekkultúrájában megjelenő népi többszólamúság. A településsáv nyugati szélének népéletét ugyanakkor erősen karakterizálja az intenzív szőlőművelés, hiszen ez a terület a Tokaj-hegyalja történelmi borvidékének északi nyúlványát képezi.

VIDEÓK
 • Bodrogköz - verbunk - bemutató (Ok.1013)

 • Bodrogköz - konyhatánc - bemutató (Ok.1014)

Konkoly László: A FELSŐ-BODROGKÖZ MAGYAR TÁNCHAGYOMÁNYA
Hatosztatú tánc: csapásolás, 1936, Alsóbereczki, (fotó: Dr. Gönyey Sándor)
Utcakép emberekkel, 1900-as évek, Nagycigánd (fotó: Ismeretlen fényképész)

A Felső-Bodrogköz mint néprajzi tájegység a Bodrog és a Tisza által közrezárt, északról a Latorca, délen pedig a mai államhatár által határolt terület. Ha a táncélet és a fő tánctípusok szempontjából vizsgáljuk e tájegységet, akkor egyértelműen kimutatható, hogy a felső-Tisza-vidéki dialektushoz tartozik, azonban kisebb-nagyobb hatását érezzük a szlovák és a ruszin telepesekkel való érintkezésnek és együttélésnek is. A Bodrogköz nemcsak földrajzi, hanem kulturális vonatkozásban is az Alföld és a Felföld átmeneti övezetének tekinthető.

Az első újkori táncfolklorisztikai gyűjtések Takács András nevéhez fűződnek, aki Ág Tiborral közösen már 1952-ben, harmadik gyűjtőútjuk során meglátogatták a bodrogközi és Ung-vidéki falvakat. Már az első alkalommal is jelentős gyűjtő- és kutatómunkát végeztek, amivel megalapozták a későbbi filmes gyűjtések létrejöttét is. Az első 16 mm-es filmfelvételek Kisgéresen és Nagykövesden készültek 1957-ben. Felső-Bodrogköz nyolc településén (Battyán, Bély, Deregnyő, Királyhelmec, Kisgéres, Kiskövesd, Ladmóc, Nagykövesd), valamint az Ung-vidékhez tartozó Kaposkelecsényben és Szirénfalván készült néptáncgyűjtések mozgókép-dokumentumainak elemzése, és táncfolklorisztikai vizsgálata eredményeként megállapítható, hogy jelentős mennyiségű stílus- és motívumegyezés található a két szomszédos vármegye falvai között, így az Ung-vidékhez tartozó (Vízentúlnak is nevezett) szűk sávban elhelyezkedő magyarlakta települések táncait is a felső-bodrogközi tájegységhez soroljuk.

Libásdi játék: A farkasok elállják a libák útját a gazdasszony előtt, Cigánd
(fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

A tájegység zenei és táncanyagában a XVIII–XIX. században megjelenő új stílusjegyek dominálnak. A páros csárdás formájára a zárt és nyitott páros viszony, valamint egymást elengedve a külön táncolás jellemző. A lassú, friss és gyors csárdás motívumai nem különülnek el egymástól lényegesen. A lassú és friss csárdás is fenthangsúlyos. Amíg a lassú csárdásban leginkább a kettes csárdást, lépegető figurákat, ritkábban kopogó és dobogó motívumokat, fél fordulókat és egy-két fordulatos kifordulókat, valamint hangsúlytalan vagy fenthangsúlyos külsőlábas forgást használnak, addig a friss csárdásban előkerülnek a gazdagon variált pattogósabb ritmusú cifrák, csapásolás, ugró, futó, bokázó, valamint kopogó-dobogó motívumok. A csárdásban, csak erre a tájegységre tipikus motívum a zártlábas, kissé hajlított térddel, könnyed dobbantással végrehajtott irányváltások a forgásban, továbbá a friss és gyors csárdásban használt, a nő kezének csülökre, vagy félcsülökre fogása. Általánosságban el lehet mondani, hogy a forgások mellett a kopogó-dobogó motívumok töltik ki a friss csárdás jelentős részét. Ez főleg az Ung-vidéki Szirénfalvára érvényes. A társastáncok elterjedésével (keringő, fox, stb.) sok új motívum és forma is beolvadt a hagyományos paraszti táncokba, mint pl. a keringő fogás.

A lakodalmi szokáskörhöz köthető „konyhatánc” felső-bodrogközre is jellemző (a csárdás hármas vagy négyes formában való táncolása), amelyet a lakodalom előkészületeinél táncoltak, általában akkor, amikor a nők voltak többségben.

Hatosztatú tánc: csapásolás, 1936, Alsóbereczki (fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

A felső-bodrogközi férfitáncok közül a visszaemlékezések alapján ismert volt a verbunk rögtönzött szóló („magyar szóló” nevet is viselő), illetve csoportos körverbunk formája, mely kötött szerkezetben is létezett, viszont a gyűjtések során kizárólag az elsőt sikerült rögzíteni. Az egyéni férfitánc legjellemzőbb motívumai a különböző bokázók, hegyezők és előrevágók, háromugrók (cifrák), valamint sűrű, nyolcadoló ritmusú csapásolók (MTA Ft.0811). A meglévő gyűjtések alapján a felső-bodrogközi verbunk a motívumkészlet tekintetében szegényesebb, egyszerűbb formában van jelen, és jóval elmarad a magyarországi területen felgyűjtött verbunkoktól.

A verbunk mellett fontos megemlítenünk még az „oláhos” táncot, mely ugrós-legényes táncfajta, dallamvilága rokonságban áll az erdélyi dialektusterületen is elterjedt férfitánc dallamaival. A tájegység férfitáncaiban fellelhető még az archaikus pásztorkultúra hatása is, amelynek nyomait az eszközös pásztortánc, a botoló őrzi.

A tájegység táncai kapcsán fontos megemlítenünk a bodrogközi magyar cigányságot is, mivel a gyűjtések során kiderült, hogy a saját hagyományos dallamvilágukon kívül sok régies magyar dallam is nekik köszönhetően maradt fenn. Egyes cigány dallamok és dalszövegek utalnak a cigánycsapás (MTA Ft.812) nevet viselő táncra, valamint a szomszédos Szabolcsban elterjedt, de Kaposkelecsényben is felgyűjtött cigánybotoló (MTA Ft.995) meglétére is.

Külön jelenségkörként tekintünk a nyugati, polgári eredetű páros táncokra, illetve a táncos társasjátékokra, melyek részben a tánciskolák eredményeképpen, részben a szomszéd népek közvetítésével terjedhettek el a régióban.

Az Felső-Bodrogköz településein végzett, rendelkezésünkre álló filmes gyűjtéseket a felhasználhatóságuk alapján 2 csoportba soroljuk:

 • Önálló tánc összeállítására is alkalmas gyűjtések: Szirénfalva (MTA Ft.611, Ft.635, Ft.1029)
 • Tánc- és motívumtöredékeket tartalmazó gyűjtések: Battyán, Bély, Bodrogszentes, Bodrogvécs, Királyhelmec, Kisgéres, Ladmóc, Nagykövesd, Kiskövesd, Nagyszelmenc, Véke (MTA Ft. 0807, Ft.0811, Ft.0812, Ft.0995, Ft.1029)
 • Cigány táncgyűjtések: Deregnyő, Kaposkelecsény (MTA Ft.0812, Ft.0995)

A Bodrogköz tánctípusai

Vizet merő leány és legény a Tiszánál, 1900-as évek, Nagycigánd
(fotó: Ismeretlen fényképész)

 • A táncéletben jelentős szerepük van a lánytáncoknak. Ezek közül a legelterjedtebb a karikázó, más néven körtánc. A kör összefogásának főként a legáltalánosabb módjait használták, az egyszerű, vagy a hátul keresztkézfogást. A tánc szerkezetileg lassú és gyors részekre tagolódott. A lassúban egy- és kétlépéses csárdáslépést, valamint az egy irányba keringő csárdáslépést (nyitó-záró lépést) használták. A gyorsban a fenthangsúlyos forgás a fő motívum. A karikázók többségében kétrészesek, a csárdáshoz hasonlóan egy hosszabb, lassú és egy rövidebb, gyors részből állnak. A forgásnál ismert a jobbra és a balra forgás is, de jellemzően inkább csak balra forog. A tánc motívumkészlete szegényes, viszont a hozzá kötődő dallamvilág nagyon gazdag, mely szinte teljesen hatása alá került az új csárdásstílusnak, kizárólag karikázóhoz használt dallamokat alig találunk, helyettük azonban számtalan más alkalommal is énekelt, új stílusú dallamot énekelnek, amelyek a tempó megváltoztatásával énekelhetők a lassú és friss részben is. A karikázó kapcsán meg kell említeni a lakodalmakban járt játékos leánytáncokat és a szakácsnők körtáncát, valamint a májusi zöldágjárást, amely egyik fajtája a falusorozó-kapuzó játékoknak. A virágvasárnaphoz fűződő falukerüléskor a leányok frissen vágott zöld ágakból kaput képezve végigvonulnak a falun, és a szokásdallamok éneklése közben karikázni is elkezdenek.
 • A másik általánosan ismert tánctípus a csárdás, melynek neve alatt többféle táncformát tartottak számon a bodrogköziek. Megkülönböztették a „párost”, a „hármast” és a „körcsárdást”. A „páros” lassú, gyors és friss részből állt. A lassú és friss csárdás motívumai nem különülnek el egymástól lényegesen, továbbá mindkét csárdás jellemzően fenthangsúlyos. A lassú csárdásban leginkább a kettes csárdást, lépegető figurákat, ritkábban kopogó és dobogó motívumokat, fél fordulókat, átvetőket és egy-két fordulatos kifordulókat, valamint hangsúlytalan vagy fenthangsúlyos külsőlábas forgást használnak. A friss csárdásban már előkerülnek a gazdagon variált, pattogósabb ritmusú cifrák (háromugrók, kisharang), csapásolás, ugró, futó, bokázó, valamint kopogó-dobogó motívumok. A felső-bodrogközi csárdás egyik legjellemzőbb motívuma a kisharang. A csárdás gyakori eleme a nő kiforgatása, elengedése, valamint a kar alatti hátravezetése is. A külön táncoláskor a férfi szabadon cifráz, csapásol és tapsol. A nő hegyező, cifra, futó, kopogó-dobogó, vagy fenthangsúlyos forgó lépéssel helyben forog, aztán újra párosan összefogódzva folytatják a táncot. E tájegységben tipikus a zártlábas, kissé hajlított térddel, könnyed dobbantással végrehajtott irányváltás a forgásban, valamint a friss és gyors csárdásban használt nő kezének csülökre, vagy félcsülökre fogása. Általánosságban el lehet mondani, hogy a forgások mellett a kopogó-dobogó motívumok töltik ki a friss csárdás jelentős részét. Ez főleg az Ung-vidéki Szirénfalvára érvényes. A társastáncok elterjedésével (keringő, fox, stb.) sok új motívum és forma is beolvadt a hagyományos paraszti táncokba, mint pl. a keringő fogás.
 • A Bodrogköz egyik legismertebb tánctípusa a „hármas” vagy „négyes” csárdás, amely „konyhatánc”-ként vált ismertté. Ez a megfogalmazás a lakodalom előmulatságának nevéből származik, ahol az asszonyok többsége miatt gyakran került sor e csárdásforma alkalmazására. Ennek során egy férfi kettő vagy három nővel járta a táncot. A tánc szerkezetileg lassú és közepesen gyors részből áll, amelyben csárdáslépéseket, bokázó, kopogó, hármasdobogó és cifra motívumokat, valamint (általában bal irányú) forgásokat használnak. A tánc különlegessége, hogy a férfi nyitott fogásban hátulról öleli át a mindkét oldalán elhelyezkedő nő derekát, és előre-hátra haladva, együtt fordulva, vagy csak a saját tengelyük körül megfordulva forognak, valamint nyitott fogásban, mindkét nőt hátulról átölelve egymást keresztezve maga előtt átvetve („dobálva”) táncoltatja őket. A csárdásból kölcsönvett látványos forma, ha a férfi magasra tartott kezekkel mindkét nőt egyszerre a saját tengelye körül pörgeti (forgatja), vagy a karja alatt bújtatja át őket. A táncnak nincs sajátos dallama, és a zenészek hiánya sem okoz gondot, mivel énekhangra is járható.
 • A férfitáncok közül a Felső-Bodrogközben a visszaemlékezések alapján ismert volt a verbunk rögtönzött szóló („magyar szóló” nevet is viselő), illetve csoportos körverbunk formája, mely kötött szerkezetben is létezett, viszont a gyűjtések során kizárólag az elsőt sikerült rögzíteni. Az egyéni férfitánc legjellemzőbb motívumai a különböző bokázók, hegyezők és előrevágók, cifrák (háromugró, kisharang), valamint sűrű, nyolcadoló ritmusú csapásolók. A meglévő gyűjtések alapján a felső-bodrogközi verbunk a motívumkészlet tekintetében szegényesebb, egyszerűbb formában van jelen, és jóval elmarad a magyarországi területen felgyűjtött verbunkoktól. A felső-bodrogközi gyűjtések közül motívumokban gazdag filmként kiemelkedik a kisgéresi (MTA Ft.0811), amely önálló tánc összeállítására is alkalmas, valamint számos eleme használható akár az „oláhos” tánc megformálásánál is.
 • A férfitáncok csoportjába tartozik még az „oláhos” tánc, amely az Alföld keleti peremén elterjedt ugrós-legényes táncfajta. Leginkább hangszeres változatban él, és dallamvilága rokonságban áll az erdélyi dialektusterületen is elterjedt férfitánc dallamaival. Leginkább a pásztorok hagyományában volt elterjedt. Az „oláhos” elnevezés egyrészt a tánc jellegzetes dallamára („Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak…”) utal, másrészt az Alföld felé irányuló keleti, erdélyi hatásokra. Az alföldi ember számára az „oláh” név általában az „erdélyi” fogalmával is azonos. Az „oláhos” formai fejlettség tekintetében átmenetet képez a legegyszerűbb alföldi és legfejlettebb erdélyi legényes táncok között. A táncot szabályozatlan szerkezetű férfi szóló, és nyílt összefogódzó párostánc formákban alkalmazzák. Motívumkincsét illetően hegyező, ugró, háromugró (kisharang), hátravágó, bokázó, és tapsos-csapásoló figurákat tartalmaz. Gyakoriak az összetett szerkezetű, páratlan időtartamú motívumok. Mivel nem áll rendelkezésünkre filmfelvétel a Felső-Bodrogközből, a tánc megformálásához a kisgéresi (MTA Ft.0811) filmes gyűjtést ajánljuk.
 • A tájegység férfitáncaiban fellelhető még az archaikus pásztorkultúra hatása is, amelynek nyomait az eszközös pásztortánc, a botoló őrzi (MTA Ft.0995).
 • Az első világháború után divatossá váltak a városi táncmesterek által tanított táncok, és az ún. „magyar tánc” vagy „népi tánc”, amelyek stilizált népies magyar műtáncok voltak. Ezeket főleg az iskolásoknak, vagy az egyházi leányköröknek tanították a tanítók. A források 12 különböző táncot említenek, amelyek beépültek az akkori táncrendbe: rezgő, padikáter, padipatinő, krájcpolka, sétapolka, walcer, bosztonwalcer, francia négyes, vansztepp, fox, macsics. A 40-es évek végére ezek már eltűntek, csupán az énekes gyűjtésekben és szöveges elbeszélésekben bukkantak fel.
 • A felső-bodrogközi tájegység kapcsán fontos megemlíteni a helyi cigányság táncait is. A népzenei gyűjtések során felkutatott dallamok és dalszövegek utalnak a cigánycsapás nevet viselő táncra, amely a férfiak csapásolós, figurázós táncára utal, de ez valószínűleg nem különült el teljesen a páros cigánycsárdás összefogódzás nélküli formájától. A cigánytánc általában nem egynemű, műfaji összemosódás jellemzi. Férfi vagy női szólótáncot és vegyes páros táncot egyaránt magába foglal.
 • A szomszédos Szabolcsban elterjedt, de az Ung megyei Kaposkelecsényben is felgyűjtött cigánybotoló egy párbajszerű tánc (az egykori hajdútánc vagy katonai tánc rokona), a fegyveres táncok archaikus formájának őrzője, amely a cigányságnak a parasztlakosság táncainak régebbi, már elfelejtett rétegéhez való alkalmazkodásáról tanúskodik. Leginkább az Alföld északkeleti tájain volt elterjedt. Mozdulataik egyszerűek, támadó jellegűek, forgásokból, előre-hátra lépésekből állnak. Általában férfiak táncolják, szúró, vágó ütésekkel támadnak egymásra, miközben a botot folyamatosan forgatják. Előfordul, hogy egy nővel is kiegészül a tánc, ennek a formának létezik egy- és kétférfis változata is. Ilyenkor a nő cigánytánc motívumokat táncol, a férfiak pedig eközben a nő feje felett, és teste körül forgatják a botot, ügyelve arra, hogy véletlenül se üssék meg, az ugyanis nagy szégyennek számított.

Táncos gyűjtések jegyzéke

 • Battyán (MTA Ft.0995); Zemplén megye; Év: 1978; Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
 • Bély (Filmotéka SAV Bratislava); Zemplén megye; Év: 1977; Gyűjtők: Csemadok KB
 • Bodrogszentes (MTA Ft.0995); Zemplén megye; Év: 1978; Gyűjtők: Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
 • Bodrogvécs (MTA Ft.0995); Zemplén megye; Év: 1978; Gyűjtők: Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
 • Deregnyő (MTA Ft.0812); Zemplén megye; Év: 1958; Gyűjtők: Takács András
 • Kaposkelecsény (MTA Ft.0995); Ung megye; Év: 1978; Gyűjtők: Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
 • Királyhelmec (MTA Ft.1029); Zemplén megye; Év: 1979; Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Quittner János, Varga Zoltán
 • Kisgéres (MTA Ft.0811); Zemplén megye; Év: 1957; Gyűjtők: Takács András
 • Kisgéres (MTA Ft.1029); Zemplén megye; Év: 1979; Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Quittner János, Varga Zoltán
 • Ladmóc (MTA Ft.0995); Zemplén megye; Év: 1978; Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
 • Ladmóc (MTA Ft.1029); Zemplén megye; Év: 1979; Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Quittner János, Varga Zoltán
 • Nagykövesd (MTA Ft.0812); Zemplén megye; Év: 1958; Gyűjtők: Takács András
 • Nagykövesd, Kiskövesd (MTA Ft.1029); Zemplén megye; Év: 1979; Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Quittner János, Varga Zoltán
 • Nagyszelmenc (MTA Ft. 0807); Ung megye; Év: 1973; Gyűjtők: Quittner János; Sebők Géza
 • Szirénfalva (MTA Ft.0611); Ung megye; Év: 1967; Gyűjtők: Martin György, Mériné Tóth Margit
 • Szirénfalva (MTA Ft.0635); Ung megye; Év: 1968; Gyűjtők: Martin György, Quittner János, Titka Róbertné
 • Szirénfalva (MTA Ft.1029); Ung megye; Év: 1979; Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Quittner János, Varga Zoltán
 • Véke (MTA Ft.0995); Zemplén megye; Év: 1978; Gyűjtők: Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf

Felhasznált irodalom

 • Takács András: Felvidék magyar hagyományos táncai és táncélete. Tiszta Forrás n.f., 2021.
 • Kaposi Edit: Bodrogköz táncai és táncélete 1946-1948. Jelenlévő múlt. Planétás. Budapest, 1999.
 • Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda.
 • Agócs Gergely: A szlovákiai magyar hagyományos hangszeres zenei kultúrája, Doktori disszertáció, Budapest, 2010.
 • Sárkány Mihály – Szilágyi Miklós (szerk.): Társadalom – Magyar néprajz nyolc kötetben 8., Budapest, 2000.
 • Magyar néprajzi lexikon 1977–1982.

 • Szirénfalva (MTA Ft.0611)

  Ft. 611.1a-b - Karikázó részletek
  Ft. 611.2a-d - Csárdás részletek
  Ft. 611.3 - Csárdás részletek
  Ft. 611.7 - Csárdás részletek
  Ft. 611.8 - Körcsárdás részletek

  Település: Szirénfalva (MTA Ft.0611)
  Gyűjtés éve: 1967-07-02
  Gyűjtés helye: Gombaszög [Gombasek] - A gombaszögi fesztiválon készült felvétel.
  Gyűjtők: Martin György, Mériné Tóth Margit
  Alkalom: idegenben megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: női körtánc, körcsárdás, dübögős, csárdás, lassú csárdás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Szirénfalva (MTA Ft.0635)

  Ft. 635.1 - Karikázó részletek
  Ft. 635.2a-b - Csárdás részletek

  Település: Szirénfalva [Ptrukša]
  Gyűjtés éve: 1968-06-30
  Gyűjtés helye: Gombaszög [Gombasek] - A gombaszögi fesztiválon készült felvétel.
  Gyűjtők: Martin György, Quittner János, Titka Róbertné
  Alkalom: idegenben megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: karikázó, csárdás, vonulás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Mokcsakerész (MTA Ft.807)

  Ft. 807.1a-g - Karikázó, csárdás részletek
  Ft. 807.2 - Magyar kettős részletek

  Település: Mokcsakerész, Nagyszelmenc [Krížany, Veľké Slemence]
  Gyűjtés éve: 1973-05-07
  Gyűjtés helye: Mokcsakerész [Krížany]
  Gyűjtők: Quittner János, Sebők Géza
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: női körtánc, páros tánc, magyar kettős
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Nagykövesd (MTA Ft.0812)

  Ft. 812.1a-b - Lassú csárdás, friss csárdás részletek
  Ft. 812.2 - Vasvári részletek
  Ft. 812.5 - Csárdás részletek

  Település: Nagykövesd [Veľký Kamenec]
  Gyűjtés éve: 1958-08
  Gyűjtés helye: Nagykövesd [Veľký Kamenec]
  Gyűjtők: Takács András
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: lassú csárdás, friss csárdás, csárdás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Deregnyő (MTA Ft.0812)

  Ft. 812.7 - Cigánytánc részletek
  Ft. 812.8 - Cigánytánc részletek

  Település: Deregnyő [Drahňov]
  Gyűjtés éve: 1958-08
  Gyűjtés helye: Deregnyő [Drahňov]
  Gyűjtők: Takács András
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: csoportos cigánytánc, páros cigánytánc, férfi cigánytánc
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Magyarkelecsény (MTA Ft.0995)

  Ft. 995.1 - Páros botoló részletek
  Ft. 995.3 - Cigánytánc részletek

  Település: Magyarkelecsény [Kľačany]
  Gyűjtés éve: 1978-07-17
  Gyűjtés helye: Magyarkelecsény [Kľačany]
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: páros botoló, férfi cigánytánc, botoló
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Bodrogszentes (MTA Ft.0995)

  Ft. 995.5 - Csárdás részletek
  Ft. 995.6 - Csárdás részletek
  Ft. 995.7 - Csárdás részletek
  Ft. 995.17 - Férfi szóló részletek
  Ft. 995.19 - Csárdás részletek

  Település: Bodrogszentes [Svätuše]
  Gyűjtés éve: 1978-07-16
  Gyűjtés helye: Bodrogszentes [Svätuše]
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: csárdás, friss csárdás, férfi szóló
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Véke (MTA Ft.0995)

  Ft. 995.14 - Férfi szóló részletek

  Település: Véke [Véke]
  Gyűjtés éve: 1978-07-16
  Gyűjtés helye: Bodrogszentes [Svätuše]
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: férfi szóló
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Ladamóc (MTA Ft.0995)

  Ft. 995.21 - Csárdás részletek
  Ft. 995.22 - Hármas csárdás részletek
  Ft. 995.25 - Csárdás részletek
  Ft. 995.27a-d - Csárdás részletek

  Település: Ladamóc [Ladmovce]
  Gyűjtés éve: 1978-07-15
  Gyűjtés helye: Ladamóc [Ladmovce]
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Kovács Benjamin, Kulcsár Ferenc, Martin György, Mériné Tóth Margit, Petrik János, Ripcsu Bertalan, Ripcsu Rudolf
  Alkalom: megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: csárdás, hármas csárdás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Kisgéres (MTA Ft.1029)

  Ft. 1029.7a-b - Lassú csárdás, friss csárdás részletek
  Ft. 1029.8 - Friss csárdás részletek

  Település: Kisgéres [Malý Horeš]
  Gyűjtés éve: 1979-06-09
  Gyűjtés helye: Zseliz [Želiezovce] - Országos Népművészeti Fesztivál
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Ouittner János, Varga Zoltán
  Alkalom: idegenben megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: lassú csárdás, friss csárdás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Nagykövesd (MTA Ft.1029)

  Ft. 1029.12 - Friss csárdás részletek
  Ft. 1029.13a-b - Lassú csárdás, friss csárdás részletek
  Ft. 1029.19 - Botos tánc részletek

  Település: Nagykövesd [Veľký Kamenec]
  Gyűjtés éve: 1979-06-09
  Gyűjtés helye: Zseliz [Želiezovce] - Országos Népművészeti Fesztivál
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Ouittner János, Varga Zoltán
  Alkalom: idegenben megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: lassú csárdás, friss csárdás, botos tánc
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

 • Ladamóc (MTA Ft.1029)

  Ft. 1029.15 - Hármas csárdás részletek

  Település: Ladamóc [Ladmovce]
  Gyűjtés éve: 1979-06-09
  Gyűjtés helye: Zseliz [Želiezovce] - Országos Népművészeti Fesztivál
  Gyűjtők: Borbély Jolán, Hidas György, Ouittner János, Varga Zoltán
  Alkalom: idegenben megrendezett filmfelvétel
  Tartalom: hármas csárdás
  - A film tulajdonosa: MTA – HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum -

Dr. Agócs Gergely: A BODROGKÖZ HAGYOMÁNYOS ZENEI KULTÚRÁJA
Vasárnapi citerázás a sutban, 1929, Cigánd (fotó: Dr. Gönyey Sándor)
Lakodalmas menet, 1950, Karcsa (fotó: Fél Edit)

A Bodrogköz, illetve a tájegység szűkebb környezetének szövegfolklórja, ezen belül is elsősorban a népmesekincs dokumentálásának kiemelkedő eredményeit immár szakpublikációk egész sora szemlélteti. A bodrogközi tánchagyomány (1946-1948 közötti állapotának) ismertetése Kaposi Edit nevéhez fűződik, de könyvének adatai elsősorban a tájegység magyarországi oldalán fekvő falvak táncfolklórjára vonatkoznak. A terület népzenei hagyományának feltárása 1916-ban kezdődött, amikor Kodály Zoltán a kassai kaszárnyában a Felső-Bodrogközhöz tartozó Bolyban született, akkor 19 éves Panykó Gábortól lejegyzett négy énekelt dallamot. Ezt követően Lajtha László végzett 1921-ben népdalgyűjtést több, a tájegység Magyarországon maradt településén. A Felső-Bodrogköz és a vízentúli részek magyar népzenéjének szélesebb feltárása az 1950-es évektől bontakozott ki. A régió egyes településein az 1950-es és 1960-as években Ág Tibor, Kerényi György, Kiss Lajos, Paulovics Géza és Takács András készítettek népdalfelvételeket. Az 1970-es években a Bodrogköz és a Vízentúl magyar táncfolklórjának feltárása új lendületet kapott, amikor Martin György vezetésével több településen is történt mozgóképes adatrögzítés. E gyűjtések menetében Martin György és Borbély Jolán népzenei dallamokat is rögzítettek. Az így dokumentált zenei hagyományelemek többsége vokális teljesítmény, s a hangszeres adatok legnagyobb része is műkedvelő parasztmuzsikusoktól származik.

Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", 1994 (fotó: Halmos Béla)

A Bodrogköz hangszeres zeneszolgáltató specialistáinak, azaz a régió cigányzenészeinek, valamint muzsikáló pásztorainak kezén fennmaradt zenei hagyomány szisztematikus dokumentálása 1992-ben vette kezdetét. Ebben a munkában e sorok írójának népzenekutatói koncepciója, illetve gyűjtési aktivitása meghatározó szerepet játszott. Saját itteni terepmunkám immár több mint húsz esztendőt átölelő története során a térség 24 településéről eddig összesen 54 gyűjtőnap keretében lettek rögzítve magyar, szlovák, magyar anyanyelvű cigány (romungro), valamint az óromán nyelvet beszélő beás közösségek zenei hagyományának örökségelemei. A régió hagyományőrző énekeseit és muzsikusait gyakran szerepeltettük a népzenei mozgalom különféle rendezvényein: népművészeti táborokban, fesztiválokon, vagy tanfolyamokon, s itt is törekedtünk arra, hogy dokumentáljuk a zenefolklór részét képező dallamrepertoárjukat, illetve egyéb, a hagyományos zenei kultúra területéhez tartozó tudásukat. A kitűzött cél a Bodrogköz népzenéje lehető legteljesebb dallamkészletének feltárása volt. Ezt a feladatot tartottuk szem előtt akkor is, amikor a pólyányi születésű Oláh „Nyaka” Árpád zenekarát meghívtuk Budapestre, a Fonó Budai Zeneház és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete közös, „Utolsó Óra” nevet viselő népzenegyűjtési programjába, ahol a banda muzsikusaitól stúdió körülmények között rögzítettünk több, mint tíz órányi felvételt.

Mindent összevetve kijelenthető, hogy mára ez a régió a népdalkincs és a hangszeres zenei hagyomány tekintetében a magyar nyelvterületnek az átlagosnál jobban dokumentált tájegységei közé sorolható. Az itt feltárt, régies dallamtípusok nagy része igazolja, hogy a Bodrogköz (és vele együtt a Vízentúl is) kulturális vonatkozásban az Alföld és a Felföld átmeneti övezetének tekinthető. E táj zenei örökségének dallamvilága mindkét dialektusterületen széles körű kapcsolatrendszerbe illeszthető, bár az is látszik, hogy a változatképződés egy szép, egységes, sajátosan bodrogközi stílus kialakulásához vezetett. Néha a különbség csak egy-egy, a megszokott, vagy várható zenei megoldásoktól eltérő sorzárlatban, átmenő hangban, vagy némely hangszerkezelési sajátosságban mutatkozik, mégis, a sok apró részlet egy jól körülírható, jellegzetes, kistáji zenei kultúrában adódik össze. A Felső-Bodrogköz településein gyűjtött népzenei anyagból több alkalommal volt szerencsém publikálni egy-egy válogatást. A Felső-Bodrogköz népzenei hagyományáról, annak sajátosságairól az egyik ilyen lemez bevezető tanulmányában megfogalmazott jellemzést máig érvényesnek tartom, ezért az alábbiakban (néhány apró pontosítást eszközölve) szeretném idézni annak megállapításait.

„A bodrogközi pásztorok zenei hagyományában kiemelt helyet kapott a klarinét. A hangszer különféle típusaival (néha ott van mellette a modern tárogató is) az összes felső-bodrogközi pásztorcsaládban találkozhatunk. Érdekes, hogy miközben saját gyűjtéseim során, az alapos adatgyűjtés is már csak nyomaiban tudta feltárni a furulyák emlékét, egy 1905-ben, Nagykövesden készült fényképen egy juhászlegény kezében már klarinétot látunk. Még mielőtt ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a népi fúvós hangszerek váltásának tekintetében a Bodrogközben hamarabb zajlott le a „polgárosodás”, mint a magyar nyelvterület más tájegységein, érdemes felfigyelnünk arra a tényre, hogy a klarinét neve (egyes esetekben a rezgőnyelves fúvós hangszerek gyűjtőneve) itt a pásztorok és a cigányzenészek szóhasználatában egyaránt a töröksíp. A jelenség lehetséges eredetére 1993-ban, a vízentúli részeken található Szürnyegen derült fény, amikor egy idős cigányzenész, Rostás Kálmán arra a kérdésemre, hogy miben különbözik a töröksíptól a klarinét, a hátsó szobából előhozott egy XIX. századi oboát. Ez arra enged következtetni, hogy a klarinét, vagy a tárogató használata ezen a területen nem egyszerűen egy újkori divat eredménye, hanem egy, a régi terminológiát is életben tartó, korábbi, rezgőnyelves hangszeres kultúra folyományaként értelmezhető fejlemény. Eszerint elképzelhető, hogy ezen a területen a régi, valódi töröksípok túlélték a történelem viharait, és a zökkenőmentes váltást előkészítő „közeli rokonok”, a korai oboák segítségével „bevárták” a hangszercsalád új generációjának, azaz a klarinétoknak a XIX. század végi elterjedését.

Hasonló, régies vonásokra a cigányzenészek kezén hagyományozódott vonószenei kultúrában is rátaláltunk. A pólyányi Oláh Dezsőtől először 1992 októberében rögzített „Juhász álom” annak az Erdély-szerte máig elterjedt, és helyenként a Dunántúlról is dokumentált „Elveszett juhait kereső pásztor” szöveges kommentárokkal ellátott dallamfüzéreinek a helyi, inkább zenei betétekkel illusztrált mesévé fejlesztett változata, amelynek néhai jelenlétére a felföldi magyar népzenei dialektusterületen eddig csak Balassi Bálint egyik megjegyzése alapján tudtunk következtetni. Ennél a felvételnél kiemelten fontos, reliktum-jelenségnek tartom a hegedű áthangolásának tényét, amely a felső-bodrogközi cigányzenészek gyakorlatában csak ennél a darabnál fordult elő (Oláh Dezső egyébként cimbalmos volt, de hegedülni is kiválóan tudott, a „Juhász álmot” saját elmondása szerint a nagyapjától tanulta). Szintén az erdélyi dialektusterületig terjed azoknak a csak hangszeres változatban élő, főként férfitánc-dallamoknak a rokonsága, amelyek az itteni zenészek kezén „oláhos”, vagy a kissé már elhomályosult jelentésű „román magyaros”, „román induló” nevekkel maradtak fenn. Az e nevekkel illetett dallamokat is egy régi, az ugrós-legényes tánctípushoz tartozó férfitánc kíséretéhez használták, amelyet Martin Gyögynek Kisdobrán (ott oláhosnak nevezték) még mozgóképpel is sikerült dokumentálnia. A férfitáncok egy későbbi fejlődésfokozatát képviseli a Felső-Bodrogközben magyar szóló nevet viselő verbunk, amelynek a zenészek visszaemlékezései szerint a név ellenére csoportos, körverbunk változatát is ismerték. Dallamát a Gömör-Tornai karszt magyar falvaitól egészen a sárosi, illetve észak-zempléni szlovák vidékekig ismerik, és különféle elnevezésekkel (kassai verbunk, györkei verbunk, sólo maďar, stb.), de mindig férfitánc-kísérő funkcióban használják. Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországon elsősorban erdélyi hangszerként számontartott háromhúros, egyenes pallóval ellátott brácsát a gyűjtéseim során megismert összes felső-bodrogközi cigányzenész ismerte, és a brácsások nagy része alkalmazta is. Ez nem egyedülálló jelenség a Felvidéken, az így felszerelt hangszerekkel egyes Ipoly menti magyar falvakban, illetve Sáros és Zemplén északi, szlovák, valamint ruszin régióiban is találkoztam, sőt az utóbbi területeken e hangszertípus általánosan elterjedtnek (Bártfától északra, egészen a lengyel határig pedig kizárólagosnak) mondható.

Bartók Béla már az 1911-ben publikált, „A hangszeres zene folklórja Magyarországon” című írásában is kiemelten foglalkozott az általa dudaaprájáknak, illetve közjátéknak elnevezett, motívumismétlő, hangszeres dallamokkal, amelyekre a nagymegyeri és az ipolysági gyűjtései során, a dudások játékában figyelt fel. Mint írja, ezek lehetnek az eltűnt, régi magyar hangszeres tánczene maradványai. A későbbi gyűjtések során kiderült, hogy ezek a „betétdallamok”, feltételezhetően a dudazene emlékeiként a vonósbandák repertoárjába is bekerültek, és a cigányzenészek kezén, elsősorban az erdélyi dialektus területén tovább variálódtak. A szlovákiai magyar tájegységek hagyományos vonószenéjében csak a Felső-Bodrogközből ismerünk ilyen, aprája-szerű motívumsorokat, amelyeknek a helyi elnevezése „fogás”. A zenészek elmondása szerint viszont itt nem átvezető, tulajdonképpeni ’közjáték’ funkcióban, hanem a friss csárdás kicsúcsosodásaként, a táncfolyamatot lezáró finálé szerepkörben használták. Kivételt a lakodalmi menyasszonytánc képez, amikor egy dallamot gyakran egy órán keresztül is kellett játszani, és a fogást ilyenkor, mintegy a zenei folyamat színesítéseként, az egyes szakaszok közé közbeékelve muzsikálták. Valószínű, hogy a fogás dallamát, illetve alkalmazásának gyakorlatát ez a rítus tartotta életben a közelmúltig, erre utal a menyasszonytánc dallamához kötött hangneme is.

A bodrogközi cigányság mára magyar anyanyelvűvé vált, nyelvi asszimilációjuk a huszadik század ötvenes éveiben, de lehet, hogy már a második világháború előtt lezárult. A zenészcigányok valószínűleg ennél még korábban kiléptek őseik anyanyelvi kultúrájából, s ez a váltás a hagyományos kultúra számos területén érzékeltette a hatását. A népzenei gyűjtés során többször kiderült, hogy számos régies magyar dallamot már csak a cigányok használatában, mintegy „alászállt kultúrjavként” lehetséges dokumentálni. Ezért nem meglepő, hogy a zenészek egyértelműen a magyar népzene típusrendjébe tartozó csárdás-dallamok egy részéről is, mint cigánycsárdásról, cigánynótáról nyilatkoztak. A bordogközi magyar cigányságnak viszont mindezek ellenére fennmaradt a saját, hagyományos dallamvilága is, amelynek legszebb példáit a cigánycsapás nevet viselő tánc dallamai között, valamint az „árva nótáknak” nevezett, keserves, illetve rabének szövegekkel énekelt parlando dalokban láthatjuk. Egyes cigány dalszövegek emellett utalnak a szomszédos Szabolcsban elterjedt, valamint a Bodrogköztől északra, a vízentúli Kaposkelecsényben is dokumentált cigánybotoló néhai meglétére is.”

Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" és zenekara
(a képen a zenekar Agócs Gergellyel kiegészülve), 1994, Pólyány
(fotó: Halmos Béla)

A Bodrogköz és a vízentúli részek néptánckultúrájához szorosan kötődő hangszeres zenei hagyomány legjellegzetesebb darabjait a pólyányi születésű Oláh „Nyaka” Árpád, unokatestvére, a szintén pólyányi (Poľany, v. Zemplén vm., Bodrogköz, Szlovákia) születésű Oláh „Dili” Dezső, valamint a mátyóci (Maťovce, v. Ung vm., Vízentúl, Szlovákia) születésű Tóth Tibor hegedűjátékának felvételei reprezentálják. Mind a hárman ugyanabban az évben, 1926-ban születtek, s a náluk végzett népzenei gyűjtés időszakában mindhárman életük hatvanas-hetvenes éveiben jártak.

A bodrogközi cigányzenészek utolsó, aktív generációjának legkiválóbb muzsikusai Oláh „Nyaka” Árpád zenekarából, illetve annak „holdudvarából” kerültek ki. A család – hiszen a zenekart a szakmán kívül szoros rokoni kötelékek is összetartották – a határ Magyarországi oldalán található, de szintén a történelmi Felső-Bodrogközhöz tartozó Semjénből származó nagyapától eredezteti zenész múltját. A család fiatalabb nemzedékei mind ettől a nagyapától tanulták meg a muzsikálás alapvető fortélyait, így a zenésznek készülő unokák is tőle kapták meg az „alapképzést”. A pólyányi muzsikuscsaládok gyerekei a harmincas-negyvenes években Ungvárra jártak kitanulni a mesterséget, az ottani nagyhírű, képzett, zeneoktatást is vállaló cigányzenészektől. A visszaemlékezések alapján két ilyen kiemelkedő mesternek: Patai Vilmusnak és Haga Nándornak lehet kimutatni a ténykedését. Az oktatás nem a mai értelemben vett „zeneiskolai” keretek között zajlott, a kottaolvasás nem képezte a felkészítés részét. A tisztán auditív képzés elsősorban a dallamok magabiztos, stílusos előadását szolgáló, valamint a szolgáltató zenéléshez szükséges, praktikus készségek elsajátítására irányult. Ungváron, a képzés során dőlhetett el, hogy Oláh „Dili” Dezső – bár akkorra (azaz 14-15 éves korára) már hegedülni és brácsázni is viszonylag jól tudott – cimbalmosként folytatja muzsikusi pályafutását. Talán a sajátos, csapongó habitusa nem felelt meg a prímás-pozícióval szemben támasztott, példás magaviseletet követelő, szolgálatkészséget előíró, ugyanakkor egyfajta tapintatos kezdeményező viselkedést is megengedő elvárásoknak. Ez a fordulat (a népzenekutatás örömére és a mi nagy szerencsénkre) azt eredményezte, hogy Dezső bácsi hegedülési stílusa megőrizte azokat az archaizmusokat, amelyeket még gyerekkorában a nagyapjától sajátított el.

Gatyás József - juhász, 1980-as évek, Szomotor
(fotó: Ismeretlen fényképész)

Oláh „Nyaka” Árpád zenekarának a negyvenes évek elejére valószínűsíthető megalakulása után a banda sok helyen megfordult. A háború éveiben, amikor a Felvidék magyarlakta területeit, Kárpátalját és Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, Nyakáék, mint fiatal, újdonsült zenészek Máramarosszigeten, egy fogadó alkalmazásában muzsikáltak. A hatvanas években a zenekar prímása, Oláh „Nyaka” Árpád beköltözött Királyhelmecre. Ez időtől fogva a zenekar részt vett a helyi folklórcsoportok, néptáncegyüttesek munkájában, és a falusi bálokon, lakodalmakon vállalt hagyományos ténykedése mellett gyakran szerepelt a zeneszolgáltatás új terepein: a szövetkezetek, vadásztársaságok, vagy szakszervezeti sejtek nemegyszer táncmulatságba torkolló ünnepi évzáró gyűlésein is. Bizton állítható, hogy „Nyakáék” az elmúlt évszázad második felében a Felső-Bodrogközben uralták saját szakmájuk terepét. Az 1980-as évek közepe táján a magyar falu, így a bodrogközi és vízentúli települések zenei életében is bekövetkezett az elektromos hangszerek és a hozzájuk kapcsolódó új, angolszász gyökerű, szórakoztatóipari dallamvilág megjelenésével jellemezhető fordulat. Az ezt a váltást megelőző korszakban minden, magát valamire tartó gazda őket igyekezett megfogadni gyermeke lakodalmába, a legénytársulatok pedig egyenesen versenyeztek, melyik falu szüreti, vagy farsangi bálján fog muzsikálni ez a „válogatott csapat”. A leleszi, bodrogszerdahelyi, szomotori, deregnyői, bélyi vagy kistárkányi zenekarokat kisebb elismerés övezte, bár a tényleges különbségekről saját fülünkkel már csak a kistárkányi és a deregnyői muzsikusok vonatkozásában sikerült meggyőződnünk.

Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" és zenekara, 1994, Pólyány
(fotó: Halmos Béla)

Oláh „Nyaka” Árpád hegedülésében a fent ecsetelt események elhelyezték a városi hangszerkezelési klisék néhány fogását, s bár glissandói és vonózásának dinamikai jegyei nem mindig az ebből az irányból elvárt könnyedséggel jelennek meg, összességében megállapítható, hogy ő már a későbbiek során, az önképzés keretei között is tudatosan törekedett a rádióban hallható, kávéházi cigányprímások stílusának követésére. Hegedűjátékában mégis megmaradt egy sor olyan technikai elem, melyeket egyértelműen a regionális stílus jegyeiként értelmezhetünk, így ezeket jó szívvel tudjuk ajánlani a bodrogközi hangszeres hagyomány tanulmányozóinak figyelmébe.

A bodrogközi hagyományos zenei kultúra hangfelvételei néhány hangzó kiadvány felületein is elérhetőek. Egyes, a magyar népzenei hagyomány egészét, illetve az alföldi, vagy éppen a felföldi magyar népzenei dialektusterület zenei hagyományát áttekintő antológiákon is szerepelnek a Bodrogköz népzenéjét reprezentáló felvételek, ezek kigyűjtésére viszont itt most nem vállalkozom. A tájegység zenei hagyománya bemutatásának szentelt kiadványok a következők:

 • Felső-Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene – válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből. (HH CD 010; Hagyományok Háza), Budapest, 2006.
 • Új Pátria - Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék - Original Village Music from the Bodrogköz Region in South-Eastern Slovakia. Gyűjtötte, válogatta és a bevezető tanulmányokat írta Agócs Gergely. (FA-347-2; Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest, 2010.
 • Meg kell a búzának érni. Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből I. Ung megye - Zemplén megye. (Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 54. Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet), Dunaszerdahely, 2013.

E kottás kiadvány hangzó melléklete az alábbi adatokkal lett publikálva:

 • Meg kell a búzának érni I. Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből. Ung és Zemplén megyék. CD 1/2; CD 2/2. (Gyurcsó István Alapítvány Könyvek hangzóanyag-sorozat 22. Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet), Dunaszerdahely, 2013.
 • Varsányi Ildikó: Prímásegyéniségek - Felső-Bodrogköz és a Vízentúli részek. (ISBN 978-80-974727-0-2; Ifjú Szivek Táncszínház), Pozsony, 2023.

A jelentősebb, illetve a helyi zenei hagyomány jellegzetes dallamait tartalmazó bodrogközi népzenei gyűjtések hangzó, illetve mozgókép-felvételei az alábbi internetes felületeken érhetők el:

 • 1969. november 15. Kisgéres: Papp László, Dócs István – ének;
 • 1978. július 16. Bodrogvécs: Nagy József – ének
 • 1992. február 2. Királyhelmec: Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű, Horváth Zoltán – hegedűkontra, Oláh Dezső – cimbalom, ifj. Oláh Árpád – bőgő, Demeter István „Suli” – cimbalom
 • 1992. október 5. Bodrogmező [Pólyány]: Oláh Dezső – hegedű, áthangolt hegedű: G, d, g, g, cimbalom
 • 1993. január 20. Királyhelmec: Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű; Maczkó Rudolf – hegedűkontra, cimbalom; Oláh Dezső – cimbalom, hegedű, áthangolt hegedű: G, d, g, g; ifj. Oláh Árpád – bőgő
 • 1993. március 8. Nagytárkány: Oláh Dezső – hegedű, Horváth Zoltán – hegedűkontra
 • 1993. július 15. Nagyfödémes (nyári népművészeti táborban): Oláh Dezső – hegedű, cimbalom; Horváth Zoltán – hegedűkontra
 • 1993. október 5. Nagykapos: Tóth Tibor – hegedű
 • 1994. március 29. Nagytárkány: Oláh Dezső – hegedű, Horváth Zoltán – háromhúros brácsa
 • 1994. május 21. Budapest: Oláh Dezső – ének, hegedű, cimbalom; Horváth Zoltán – ének, háromhúros brácsa
 • 1996. október 16. Bodrogszerdahely: Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű; Oláh Zoltán „Bózsi” – hegedűkontra, cimbalom; Oláh Dezső – cimbalom, hegedűkontra, ifj. Oláh Árpád – bőgő
 • 1996. október 17. Nagykapos: Tóth Tibor – hegedű
 • 1996. november 23. Komárom (táncháztalálkozón): Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű, Oláh Zoltán „Bózsi” – hegedűkontra, Oláh Dezső – cimbalom, Szatmári Aladár – bőgő
 • 1998. január 5. Bodrogszerdahely: Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű; Oláh Zoltán „Bózsi” – hegedűkontra, cimbalom; Oláh Dezső – cimbalom, hegedűkontra, Szatmári Aladár – bőgő
 • 2000. május 7. Bodrogmező: C. Tóth János, Tóth Jánosné Venczel Ilona – ének
 • 2001. augusztus 21. Királyhelmec: Oláh „Nyaka” Árpád – hegedű
 • 2001. október 13. Lelesz: Cicuné Költő „Borzi” Ilona – ének; Ficzuné Cicu „Kispali” Erzsébet – ének
 • 2003. október 26. Szomotor – Bacso tanya: Dobcsák János – klarinét, ének
 • 2003. november 29. Bodrogszentes: Dobcsák János – ének, klarinét; Dobcsák Béla – ének, klarinét

BODROGKÖZ
ZENÉSZEK

Zenészek, zenekarok.

 • Oláh Dezső, Pólyány - cimbalmozik az esti táncházban (a háttérben: Huszár Ágnes, Szabó "Suvi" Gábor), 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Zoltán "Bózsi" - brácsa, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" - hegedű, Oláh Zoltán "Bózsi" - brácsa, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Dezső - brácsa, Gombai Tamás - hegedű, ifj. Oláh Árpád, Szatmári Aladár - nagybőgő, Cseh Tamás - hegedű, Szabó "Suvi" Gábor - hegedű, Oláh Árpád - hegedű, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Zoltán "Bózsi" - brácsa, Oláh Dezső - hegedű, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Gombai Tamás - hegedű, ifj. Oláh Árpád, Szatmári Aladár - nagybőgő, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Cseh Tamás - hegedű, Domonkos Balázs - nagybőgő, Oláh Dezső - hegedű, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Dezső - brácsa, Kürtösi Zsolt, Gombai Tamás - hegedű, 2000, Szlovákiai Népművészeti Tábor - Gombaszög.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Dezső, 2000-es évek, Pólyány.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák Béla, 2000-es évek, Szentes.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, Agócs Gergely, Gatyás József, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, Gatyás József, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Dobcsák János, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Gatyás József, 2000-es évek, Szomotor.

  (fotó: Farkas József)
 • Oláh Dezső, 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Dezső, 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Zoltán "Bózsi", 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • ifj. Oláh Árpád, 1990-es évek.

  (fotó: Halmos Béla)
 • ifj. Oláh Árpád - nagybőgő, 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Macko Rudolf - brácsa, 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Dezső - cimbalom, 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" és zenekara (a képen a zenekar Agócs Gergellyel kiegészülve), 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" és zenekara, 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
 • Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka" - hegedű, 1994, Pólyány.

  (fotó: Halmos Béla)
Nagy Myrtil: A BODROGKÖZ VISELETÉNEK SZÍNPADI ALKALMAZÁSA
Asszony- és férfiviselet, 1923, Nagycigánd (fotó: Dr. Gönyey Sándor)
Varga János juhász és jegyese, Nagykövesd
(fotó: műtermi felvétel)

Minden táj, kistáj esetében, így a Bodrogközben is elsősorban a geográfiai, társadalmi, történelmi, etnikai, felekezeti hatások alakították a hagyományos öltözködést is. A Felső-Bodrogköz esetében sajnos nagyon hiányosak a források, hisz egészen a 19. század 2. feléig a vidék lápos, mocsaras vízjárta terület volt, ahol a kisebb tájak el voltak egymástól zárva (annak ellenére, hogy sok helyen hoztak létre gátakat a kereskedelem, mozgás biztosítására).

A sok történelmi csapás miatt, mely e vidéket érte, sokszor kényszerült külső és belső kolonizációra (szlovák, rutén, vlach népesség betelepülése), mely felekezeti szempontból is sokszínűvé tette a Bodrogközt és gazdagította kultúráját. Ág Tibor maga is gyűjtött többszólamú népdalokat a Bodrogközben, melyeket rutén behatással magyarázott.

Asszony- és leányviselet, 1923, Nagycigánd (fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

A 13. század végére a sűrűn elhelyezkedő majorok helyett már nagyobb települések jöttek létre, melyek IV. Béla idején történt országújjáépítés során lettek új, nem csak magyar ajkú lakossággal betelepítve. Békeidőkben a vidék gyors virágzásnak indult, kialakultak a nagyobb vásárhelyek is, mint Szerdahely, Kövesd, Helmec, Lelesz. Általában jellemző a vidékre a háborús és békés időszakok váltakozása (cseh zsoldosok pusztítása, mohácsi vész utáni csatározások a koronáért, falvak pusztulása majd újra települése, Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi György, Thököly hadjáratai, Rákóczi szabadságharc stb.), mely többek között a hagyományos öltözködés fejlődésére is hatással volt, a szegénység és jobbágysors nem engedte a díszes ünnepi viseletek kialakulását, elsősorban a munkavégzéshez használt öltözék jelentette a ruházat alapját.

Ködmönt viselő lány fonás közben, 1926, Cigánd
(fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

A 19. század 2. felében megvalósult ármentesítés lendületet hozott a vidéknek, a kialakult kitűnő szántóvidékek mentén új majorok létesültek, a sok betelepítés következtében túlnépesedett a vidék, ami az 1870-es évektől a munkahiány miatti fokozott kivándorlást eredményezte. De ez magával hozta azt is, hogy az Amerikából hazaküldött pénzen már tudtak gyári kelméket vásárolni. Az iparosodás, az uradalmi majorok változást hoztak az öltözködésben is. A kendervászon ruhanemű, alsóruházattá vált, a felső ruházat pedig díszesebb, üzletben vásárolt főként barhent, karton, selyem és posztó anyag felhasználásával készült.

Férfi és asszonyviselet, 1923, Nagycigánd (fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

Az első világháború utáni trianoni határrendezés miatt Csehszlovákiához került a sűrűn települt, gazdaságilag kielégítőbb helyzetben lévő északi-északkeleti régió. A kapcsolat azonban ekkor még nem szűnt meg a két régió között, kettősbirtokosi intézményt hoztak létre, ami segítette a hagyományos öltözködés hasonlóságának fenntartását. 1938-45 között ismét Magyarországhoz tartozott a Bodrogköz, ekkor főként a cselédség körében volt jellemző a migráció Szabolcs irányába, helyükre északról és Erdélyből érkeztek bevándorlók, magukkal hozva hagyományos öltözetüket is, mely hatásai elsősorban a szűcsmunkákon lelhetőek fel. A 2. világháború után a tájegység Csehszlovákia, Magyarország és a Szovjetúnió között lett szétmorzsolva, ezzel elzárva egymástól e néprajzi értelemben vett egységes képet mutató vidéket.

Mindezt a történelmi hátteret azért taglaltam kicsit részletesebben, hogy érzékeltessem miért fordulhatott elő, hogy más tájegységekkel szemben, a Felső-Bodrogközben nem maradt fenn a mai értelemben vett hagyományos öltözködés. A rekonstrukcióját mégis megkísérlem, főként a gyöngyösbokrétás Cigánd és Alsóberecki szépen megőrzött viseletei, valamint Méry Margit tanulmánya és egyéb, a Bodrogköz néprajzával foglalkozó írások révén.

Gyermekek viselete

Két leány ünnepi viseletben, 1941, Cigánd
(fotó: Szendrő István)

A kisebb gyermekek öltözködésére e vidéken sem fordítottak nagyobb figyelmet. A gyerekek nagyobb testvéreiktől örökölték többnyire a kinőtt, használt ruházatot, ill. elnyűttebb anyagokból varrtak számukra ruhát. A kislányok és kisfiúk öltözete 3-4 éves korig azonos volt, kötényruhát, ún. viganócskát hordtak, alatta vászonból vagy szerényebb anyagból készült inget hordtak. Ilyen kötényruhából volt szebb változatuk is, melyet ünnepnapokon adtak a gyermekre és esetleg leszedhető, kimosható nyakfodorral díszítették. Ennek a viseletnek nagyon gyakorlati oka volt: a gyermekek nem tudtak vigyázni ruhaneműikre, egész nap ebben voltak, piszkolódott, gyorsan használódott és szegények lévén nem tartották fontosnak, hogy a gyermekek ruházatára különösebb anyagi forrásokat pazaroljanak.

A nagyobb gyermekek 5-6 éves kortól már meg voltak öltözködésükben különböztetve, egyre jobban hasonlított ruházatuk a felnőttekéhez. De még itt is jellemző a díszítések mellőzése, egyszerűbb anyagok használata. A kislányok alsó ruházata a pendely fölött viselt ing vagy blúz (a 20. század elején felváltotta a vászon ingvállat a gyári csipkével díszített selyem, vagy barhent blúz), és derékban ráncolt bő anyagú szoknya, melynek hossza fél lábszárig ért, mint a felnőttek esetében. A szoknyára minden esetben kötényt kötöttek, melynek hossza vagy a szoknya hosszával egyezett meg, vagy a pléhelésig ért. Hidegebb időszakban mellény, vállkendő, télen berliner kendő egészítette ki. Nyáron papucsban, télen cipőben jártak.

Hajviseletük egyszerű, egy vagy két ágba fonott haj, végében vékony szalaggal megkötve. Előfordult a tarkón összefonott haj is, mely lejjebb összefonódott a többi hajjal.

A kisfiúk ha elérték az iskolás kort pantallót kaptak, melyhez barhent vagy karton inget hordtak. Templomba ők is fehér kendervászon inget viseltek. A Bodrogköz bizonyos részein, ahol rideg állattartással foglalkoztak, régebben bő ujjú inget viseltek a kisfiúk is, mely nem akadályozta őket a munkában. Elterjedt volt a bő gatya is, melyet 2 szél vászonból varrtak a kisfiúknak, ezt azonban a 20. századtól fokozatosan váltotta fel a nadrág. Télen bakancsot, nyáron papucsot hordtak ők is, avagy mezítláb voltak többnyire.

Férfiak viselete

A férfiak viseletének alapja a 20. századig a kendervászon ing és gatya. Az ing bőujjú ún. borjúszájú ing volt, a mandzsettás gyolcsing váltotta a századfordulón. A bőgatya 4 szélből készült, rojtozott aljú, sokszor azsúrozással díszítették. Surc vagy kötény viselete a bő gatyán nem volt jellemző a vidékre, kimondottan csak piszkos munkához kötöttek szélesebb sötét színű kötényt a férfiak, hogy kíméljék a gatyájukat. Bizonyos kistájakon, a Tisza mellék nyugati részén, sötét színű, festett vásznú bőgatyát is hordtak.

Arató férfi, gatyában és bocskorban, Karcsa
(fotó: Vajkai Aurél)
Asszonyok és férfi viseletben, 1900-as évek, Nagycigánd
(fotó: Ismeretlen fényképész)

A polgárosodás és 20. századi divat megjelenik a paraszti öltözködésben is, az életmód váltás következtében egyre inkább megjelenik az egy vagy két ellenzős posztónadrág (sokszor zsinórozással díszítve, de ezt csak a módosabbak engedhették meg maguknak), majd ezt felváltja a priccses csizmanadrág. Mind a posztó, mind a gyári szövetből készült priccses nadrág sötét színű volt, többnyire fekete, de sötétkék, szürke és barna is gyakran megjelent. Ehhez színben illő mellényt hordtak, mely magasan gombolódott és zsinórozással, rézgombokkal volt díszítve. Egy-két korabeli fotón (pl. a Néprajzi Múzeum nagykövesdi juhász házaspár fotóján) jól kivehető mennyire részletgazdag a zsinórozás.

Gyakori viseletdarab a hidegebb időkben a férfiaknál az ujjas, mely bélelt, egy- vagy kétsor gombolású és a mellény fölött viselték. Cigándon díszes, rátétes hímzett ködmönt is hordtak, melyek elkészítését szűcsmesterre bízták, de a hímzését otthon a nők végezték. Kabátot egyébként vászonból is készítettek, Méry Margit tanulmánya szerint Kistoronyán emlékeztek erre.

Feljegyzések szerint a Felső-Bodrogközben is hordtak télen gubát, mely majdnem a bokáig ért, főként bacsók és gulyások célszerű viselete volt.

Lábukon bakancsot ill. ünnepek alkalmával keményszárú, oldalvarrott csizmát hordtak.

Fejfedőjük főként gömbölyű, felhajló karimájú kalap volt, melybe díszítésként rozmaringot, madártollat tűztek.

A gyöngyösbokrétás falvak felvételein látszó vállon általvetett vőfélykendőt, melyet gyakran viselnek együtteseink a színpadi férfi viselet színesítésére, kimondottan lagzik alkalmával hordták, hétköznapokon és tánchoz sosem.

Nők viselete

Bodrogközi viselet, 1951, Vajdácska
(fotó: Szolnoky Lajos)

A Felső-Bodrogközben is kétféle női viseletet különböztetünk meg: az első hagyományhűbb ingvállas mellényes viselet, a második a polgáriasodott blúzos viselet. A nagyobb községekben hamarabb kivetkőztek a régi ruhákból, a 20. század elejétől már nem nagyon hordták a kendervászonból, gyolcsból készült viseletdarabokat. Helyette szabó, vagy helyi varrónő által készített, csipkével, madeirával, egyéb díszítő szalagokkal és piékkel, rátétekkel ékesített blúzt hordtak, mely magasan a nyaknál végződött. Általában ugyanabból az anyagtípusból készült a szoknya is, mely majdnem a földig ért (érdekesség, hogy a szoknyát itt „kabátnak” hívták), alatta megfelelő hosszúságú pendely és alsószoknya volt. A szoknyát szintén díszítették, főleg az alját merevítették piékkel, vékonyabb díszes szalagokkal. Ehhez a típusú „viselethez”, mely már inkább polgári öltözet volt nem, vagy csak ritkán hordtak kötényt. Derekukra csatos övet vagy szalagot kötöttek.

Férfi és asszonyviselet, 1923, Nagycigánd
(fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

Az archaikusabb ingváll mellény viselet: Az ingváll könyök fölött behúzott, gazdagon ráncolt, széles, puffos ujjú volt. Különböző, falvanként változó összehúzással, darázsolással, szalaggal megkötött ujjakat hordtak, az ujjvéget vert vagy horgolt csipke díszítette. A berakott ujjakat különböző technikákkal készítették ill. hordták, Cigándon pl. váll alatt összefogták, az ingváll alját feltűrték majd az alját ismét összefogták, így a feltűrt rész egy fodrot alkotott a karon.

Az ingvállon hordott mellény derékban szabott, rövid fodorral ellátott a szoknya fölött. Testhezálló, csinosan szabott és hol gazdagon díszített, hol csak egyszerűen készített volt.

Menyasszonyi viselet, 1936, Cigánd
(fotó: Gönyey Sándor, Dr.)

A „kabát”, azaz szoknya sok anyagból készült, magasan pléhelt. Az 50-es évektől kezdték pliszíroztatni a szoknyákat otthon, vagy városi pliszírozó műhelyekben. Ugyanígy tettek a köténnyel is. Mind a szoknya, mind a kötény hosszú volt, majdnem bokáig ért. Anyaga gyári textil, hétköznapra barhent, karton, ünneplőnek selyem és kasmír textilt használtak. Színvilágában eléggé változatos volt a szoknya, természetesen követte a divatot, de a funkciója is meghatározta az árnyalatát. Régebben a visszafogottabb színek, a 2. világháború után már az élénkebb, virágos minták is megjelentek. A szoknya alatt, a szoknyával megegyező hosszúságú fodros alsószoknyákat hordtak, többet is, akár 4-et, 5-öt, mindezzel nagy bőséget varázsolva a szoknyának.

Fontos kelléke volt a viseletnek a vállkendő, mely főként sötét alapon rózsás, rojtozott kasmírból volt, de voltak vidékek, ahol fehér hímzett vállkendőt hordtak a férjhezmenetel előtti leányok.

Hidegebb időben a nők is hordtak hímzett ködmönt, birkabőr bundát, és itt a nőknél is gyakori volt a guba.

Lábbelijük bocskor, csizma, nyáron mezítláb vagy papucsban jártak.

Hajukat a lányok egy vagy két fonatba fonták. Erre a vidékre nem volt jellemző a dupétos hajviselet. A 2. világháború után, az 50-es években volt rövid ideig szintén divat a hajadon lányok körében, hogy vizesen befonták a hajukat, így szárították meg, az így keletkezett bőséges hullámos hajkoronájukat gömbölyű hajfésűvel tarkón összefogták, fogakkal a homlok felé és a varkocsot vállnál vastag szalaggal összefogták.

Az asszonyok kontydeszkára tekerték hajukat, melyet kendővel kötöttek körbe, erre került az elölkötős díszesebb kendő. Menyecske vagy asszony hajadonfőtt nem járt. De a lányok is gyakran hordtak világos színű delin fejkendőt.

A Felső-Bodrogköz viseletének színpadi használatánál természetesen a régiesebb viselettípus a mutatósabb, mivel finoman díszes és színeiben harmonikus. A tánc miatt a szoknya színpadi megjelenése rövidebb hosszat igényel, hogy a lábmotívumok láthatóak legyenek, de mindenképp jóval a térd vonala alá ajánlott. A férfi viselet esetében változatosan mutathat a bőgatya és a csizmanadrág vegyes használata.

Irodalom

 • Jókai Mária, Méry Margit: Szlovákiai magyar viseletek, AB-ART, Pozsony, 1998
 • Méry Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek, Clara Design Studio, Pozsony, 2002

NŐI
VISELET

Bodrogköz női hagyományos öltözetének jellemzőbb elemei. A galéria eredeti viseleteket tartalmaz.

 • Idős asszony ünnepi viseletben

  Féllábszáron alul érő fekete ráncos szoknya, előtte kékfestő kötény. Az ing fehér gyolcsból készült, ujja apró ráncokba szedett a váll bevarrásnál és a kézelőnél. A kézelő egyenletes ráncolása fölé kevés színes, idősebbek fehér hímet varrtak. Az ingujj két ráncolás közötti bőségét hullámosra igazítják és a hullámos fodorszerű ingujj-buggy alá tolják fel a kézelőt, melynek végén csak keskeny hurkolásos szegés van. Fölötte fekete selyem vállkendőt hord, fején ugyancsak fekete selyem kendőt áll alatt kötve. Női felső ruházat, 1952, Cigánd (fotó: Raffay Anna)
 • Idős asszony ünnepi viseletben

  Fehér gyolcs ing, melynek ujja lent és a vállbevarrásnál egyenletes ráncokba szedett, erre hímeznek keskeny sorokba a kézelőrésznél. A közbeeső buggyot kihúzzák és hullámosra igazítják. Női felső ruházat, 1952, Cigánd (fotó: Raffay Anna)
SZAKMAI CSAPAT
 • - MUNKATÁRSAK -

  Szakmai vezető: Gálik Gábor

  Szakmai munkatárs: Gálik Klaudia, Baráth Kitti, Dobsa Tamás, Kisfalusi Renáta, Konkoly László,

  A mintafolyamatokat összeállította és bemutatta: Kovács Anita és Gálik Gábor

  - SZAKÉRTŐK -

  Néprajzi és népzenei szakértő: Dr. Agócs Gergely

  Néptáncszakértő: Konkoly László

  Viseletszakértő: Nagy Myrtil

  - PRODUKCIÓ -

  Filmprodukció: WeMade, s.r.o.

  Narrátor: PhDr. Récsei Noémi

  Viseletes fotók: Kiss Gábor GIBBÓ

  Werk fotó: Farkas József

  - SZEREPLŐK -

  Táncosok: Mokso Kamilla - Bóna Zsolt, Bóna Sára - Berki Dániel, Kupec Zsófia - Kupec Zsolt, Baráth Kitti - Konkoly László

  Zenekar: Lakatos Róbert (hegedű), Pusko Márton (hegedű), Mester László (brácsa), Kuti Sándor (cimbalom), Hanusz Zoltán (nagybőgő)

  - KIADÓ -

  Felelős kiadó: Farkas József

  Készült: az Élő Hagyomány PT és a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia megbízásából

ELÉRHETŐSÉG

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szervezeti formában való működésének jogi hátterét a 2017 márciusában létrejött Élő Hagyomány Polgári Társulás biztosítja.

Elő Hagyomány polgári társulás
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
 • Farkas József
  0036-20-236 60 04
 • Gálik Gábor
  00421-915-112 137
 • Illés Gábor
  00421-950-596 140
 • Konkoly László
  00421-918-685290
 • Varga Norbert
  00421-908-041 947
 • E-mail
  elohagyomanypt@gmail.com
 • Honlap
  elohagyomany.sk